Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: GewichtsbeheersingNU, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als

zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
Bosboombroekerweg 22, 7055 BX Heelweg

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het opgegeven praktijkadres, tenzij anders

afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte

gesteld. Online via zoom is ook een mogelijkheid!


Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door

een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende

arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de

cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.


Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te

zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt

binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan

wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de

desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk

mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien

en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd

prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende

omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept

zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.


Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen,

documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken,

zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn

aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen

zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden

gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze

worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld

anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt

ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien

dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de

gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met

terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het

verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van

de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso

door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te

schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij

aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd

is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de

overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen

heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht

zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake

van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de

cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove

schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de

gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden

genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en

dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld

door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de

gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid

van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van

één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van

onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is

bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.